Tài liệu về Khôi Phục Sớm Giai đoạn III nay đã có bằng tiếng Việt

Đánh Giá Tổn Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên do Tràn Dầu Tầng Nước Sâu (pdf, 1 MB)

TÓM TẮT TỔNG QUAN (pdf, 512 KB)

CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH KHÔI PHỤC SỚM ĐỀ XUẤT: PHÁT TRIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC (pdf, 508 KB)

CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN KHÔI PHỤC SỚM ĐỀ XUẤT TRONG GIAI ĐOẠN III (pdf, 601 KB)

Alabama:
Dự Án Bờ Biển Sinh Sống Swift Tract (pdf, 419 KB)

Dự Án Nâng Cấp Công Viên Gulf State Park của Tiêu Bang (pdf, 806 KB)

Dự Án Khôi Phục Rặng Hàu (Oyster Reef) t ạ i H ạt Mobile, Alabama (pdf, 432 KB)

Florida:
Florida: Các Dự Án Thuộc Quận Hạt Bay (pdf, 323 KB)

Dự Án Cải Thiện Bãi Biển Thuộc Bờ Biển Quốc Gia Gulf Islands (pdf, 836 KB)

Florida: Các Dự Án thuộc Quận Hạt Escambia (pdf, 317 KB)

Dự Án Phà Ven Biên Quốc Gia Vịnh Đảo (pdf, 711 KB)

Florida: Các Dự Án Tạo Sự Sống Ven Bờ (pdf, 289 KB)

Florida: Các Dự Án Khu Vực (pdf, 295 KB)

Florida: Các Dự Án Quận Franklin (pdf, 321 KB)

Florida: Dự Án Vùng Vịnh (pdf, 507 KB)

Florida: Các Dự Án tại Hạt Okaloosa (pdf, 517 KB)

Florida: Các Dự Án tại Hạt Santa Rosa (pdf, 380 KB)

Florida: Các Dự Án Quận Hạt Wakulla (pdf, 451 KB)

Florida: Các dự án tại Quận Walton (pdf, 456 KB)

Louisiana:
Trung Tâm Nâng Cao, Nghiên Cứu và Khoa Học Nghề Cá Biển của Louisiana (pdf, 631 KB)

Dự Án Khôi Phục Bờ Biển Phía Ngoài Louisiana (pdf, 516 KB)

Mississippi:
Những Sáng kiến Phục hồi tại Dự án Trung tâm Khoa học INFINITY (pdf, 1.2 MB)

Dự Án Bờ Biển Sinh Sống tại Đầm Lầy Hạt Hancock (pdf, 1 MB)

Dự Án Lối Đi Dạo trên Bãi Biển Pascagoula (pdf, 1 MB)

Dự Án Công Viên Popp’s Ferry Causeway (pdf, 722 KB)

Texas:
Tạo Rặng Đá Ngầm Nhân Tạo Ngoài Khơi Bờ Biển Texas (pdf, 530KB)

Tái phát triển Công viên Bãi biển Tiểu bang Đảo Galveston (pdf, 801 KB)

Cải Thiện Công Viên Sea Rim của Tiểu Bang (pdf, 784 KB)