Bạn được Mời: Các Ủy viên sẽ Tổ chức Buổi họp Công chúng ở New Orleans (Vietnamese Translation)

share

Các Ủy viên sẽ tổ chức một buổi họp công chúng vào ngày 28 tháng 9 năm 2016 ở New Orleans, Louisiana. Chúng tôi sẽ cập nhật về công việc của mình kể từ vụ dàn xếp lịch sử với BP, và mô tả những hoạt động lập kế hoạch phục hồi cũng như cơ hội để công chúng tham gia. 

You’re Invited: Trustees to Hold Public Meeting in New Orleans

share

The Trustees will hold a public meeting on September 28, 2016 in New Orleans, Louisiana. We will provide an update on our work since the historic settlement with BP, and describe restoration planning activities and opportunities for public engagement. 

Ghi nhớ Ngày này: Hội đồng Ủy viên Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau sự cố Deepwater Horizon Buổi họp Công chúng (Vietnamese Translation)

share

Hội đồng Ủy viên Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau sự cố Deepwater Horizon sẽ tổ chức một buổi họp công chúng vào Ngày 28 Tháng 9 Năm 2016 New Orleans, Louisiana. Trong buổi họp này, chúng tôi sẽ trình bày những cập nhật về công việc của Hội đồng Ủy viên và mỗi Nhóm Ủy viên Thực hiện (TIG):  Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Vùng Nước Mở, và Toàn Vùng.

NGÀY:                   28 tháng 9 năm 2016

ĐỊA ĐIỂM:             Renaissance New Orleans Pere Marquette French Quarter Area Hotel

Save the Date: Trustee Council Public Meeting

share

The Deepwater Horizon Trustee Council will hold a public meeting on September 28, 2016 in New Orleans, Louisiana. During this meeting, we will present updates on the work of the Trustee Council and each Trustee Implementation Group (TIG):  Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Open Ocean, and Region-wide.

Information from Public Webinar on Restoration in Florida Posted

share

The "Restoration in Florida" webinar was held on August 25, 2016 from 1:00-2:30pm EST. The webinar introduced the Florida Trustee Implementation Group and discussed Deepwater Horizon restoration planning. We provided an overview of the settlement as well as early and initial restoration planning processes. A public comment period will remain open until Sept. 9, 2016, to elicit feedback on the future implementation of projects and restoration areas.

Louisiana Trustee Implementation Group Begins Drafting First Restoration Plan

share

Posted on: August 17, 2016 | Louisiana Trustee Implementation Group

The Louisiana Trustee Implementation Group is drafting its first restoration plan to address natural resource injuries from the Deepwater Horizon oil spill. The plan will be drafted consistent with the Trustees’ programmatic restoration plan